மதுரக்காரய்ங்கெ ஸ்லாங் கத்துக்கலாம் வாங்கப்பு

"ஏழரையக் கூட்டாத - பிரச்னை பண்ணாதே. பட்டறையப் போடு - உட்கார்ந்து வெட்டிக் கதை பேசுதல்."
மதுரக்காரய்ங்கெ ஸ்லாங் கத்துக்கலாம் வாங்கப்பு

தமிழ்நாட்டுல முன்னூத்தி முப்பத்தி மூனு ஸ்லாங் இருந்தாலும், மதுர ஸ்லாங்குக்குனு தனி ஆடியன்ஸே இருக்கு. அப்டிப்பட்ட ஸ்லாங்க எல்லா தமிழர்களுக்கு கத்துக்கிட்டாதான, சங்கம் வச்சு தமிழ் வளர்த்த மதுரக்காரய்ங்கெளுக்கு பெரும.. என்னப்பு சொல்றீங்க?

 • மதுரை - மதுர.

 • அங்கிட்டு - அந்த பக்கம்.

 • இங்கிட்டு - இந்த பக்கம்.

 • லந்து - கலாய்த்தல்.

 • வெஞ்சனம் - தொடு காய்.

 • இம்புட்டுக்காண்டி - சிறிய அளவு

 • அடுத்த ட்ரீப்பு - அடுத்த முறை.

 • டாவு - காதலிக்கும் பெண்.

 • எம்பூட்டு - எவ்வளவு.

பட்டறையப் போடு - உட்கார்ந்து வெட்டிக் கதை பேசுதல்

 • ராவுராண்டா - அறுக்கிறான்.

 • எழரையக் கூட்டாத - பிரச்னை பண்ணாதே.

 • வக்கனையாப் பேசு - வாய் கிழிய பேசு.

 • டாப்பு - வெட்டிக் கதை பேசும் இடம்.

அலப்பறை - பந்தா

ஆட்டையப் போடு - திருடு.
பைய தா - மெதுவா தா.
சூதானம் - பத்திரம்.
ஊடால - இடையில்.
ரூட்டக் குடுக்காத - பொய் சொல்லாத.
வெள்ளன - விடியற்காலை / சீக்கிரம்.
வையிறாய்ங்கெ - திட்டுறாங்க.

Trending Now

No stories found.
Timepass Online
timepassonline.vikatan.com